Knižné publikácie

MIČINSKÝ, Ľ., ŠTRPKA, P.
Zákon o advokácii - komentár.

Vyšlo v roku 2022 vo vydavateľstve Wolters Kluwer. 792 s. ISBN 9788057104636.

MIČINSKÝ, Ľ., OLÍK, M.
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York, 1938) - komentár.

Vyšlo v roku 2016 vo vydavateľstve Wolters Kluwer. 532 s. ISBN 9788081685262.

GARY B. BORN
International Arbitration: Law and Practice (2. vydanie)

Vyšlo v 12/2015 vo vydavateľstve Wolters Kluwer.480 s. ISBN 978-9041166371.


MAISNER, M. a kol.
Základy práva informačných technológií.

Vyšlo v Iura Edition, 4/2016. 320 s. ISBN 978-80-8078-594-9.

Odborné články

  • Mičinský Ľ.: Trovy rozhodcovského konania – poplatky rozhodcovských inštitúcií, Bulletin SAK, 3/2019
  • Mičinský Ľ., Olík M.: Mediation 2014 (chapter for the Slovak Republic), Getting the deal through, 2014
  • Mičinský Ľ., Jahodníková Z.: Crossing the Rubicon: On the Correlation of the Principle of Transparency and Confidentiality of Arbitral Proceedings within the Area of International Investment Arbitration, CZECH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 2012
  • Mičinský Ľ., Beňa J.: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú legislatívnou činnosťou pred súdmi SR, Zo súdnej praxe 3/2012, Iura Edition