JUDr. Monika Rafajová

Partnerka a advokátka

Špecializuje sa na sporovú a nesporovú obchodnoprávnu a občianskoprávnu agendu so zameraním najmä na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností, stavebníctva (vrátane FIDIC), obchodných transakcií/M & A a arbitráže.

Obchodnoprávne zameranie Monika vhodne dopĺňa fokusom na insolvenčnú agendu, v rámci ktorej poskytuje právne služby jednak veriteľom, ale aj dlžníkom pri príprave, a priamo aj v samotnom konkurze a reštrukturalizácii.

Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku. Monika hovorí tiež francúzsky.

Členstvo

 • Slovenská advokátska komora
 • Členka Pracovnej skupiny pre súkromné právo SAK (pracovná komisia pre občianske právo hmotné)

Vzdelanie

 • JUDr. - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
 • Mgr. -  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Vybrané referencie:
 • Právne poradenstvo pre objednávateľa – vodárenskú spoločnosť v spore so zhotoviteľom: posudzovanie nárokov podľa FIDIC červená kniha – hodnota sporu cez EUR 2 mil.
 • Právne poradenstvo stavebnému dozoru - medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa službami stavebného dozoru, projektového manažmentu a kontroly v oblasti nehnuteľností a stavebníctva na dopravnej stavbe podľa podmienok FIDIC Červená kniha – hodnota zákazky cca EUR 800 tis.:  vyhodnocovanie nárokov zhotoviteľa a pokynov objednávateľa
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v sporoch pre komplexného dodávateľa prevádzkových súborov a investičných celkov
 • Právne poradenstvo pre budúcich vlastníkov nehnuteľností v rámci jednaní s developerom, uplatnenia nárokov z vád diela a pod.
 • Právne poradenstvo developerovi pri investícii do verejnej infraštruktúry
 • Členka právneho teamu pri zastupovaní najvýznamnejšej medzinárodnej spoločnosti v oblasti sporov týkajúcich sa nehnuteľností CBRE (2020 – aktuálne)
 • Členka právneho teamu pre investora v rámci prípravy logistického centra
 • Zastupovanie klienta v prejudiciálnom konaní pred veľkou komorou Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu
 • Asistent arbitra v rozhodcovskom konaní pred VIAC (Vienna International Arbitral Centre)
Máte záujem o naše právne služby? Zanechajte nám email a Vášmu dopytu sa budeme venovať do 24 hodín.