JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb

Managing Partner
advokát, arbiter, adjudikátor


Ľudovít Mičinský sa dlhodobo špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riešenia sporov, kde zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých významných investičných sporoch. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských právnikov zaoberajúcich sa arbitrážnym konaním na národnej i medzinárodnej úrovni.

V rámci svojej odbornosti sa tiež zameriava na verejné investície (verejné obstarávanie a PPP projekty), pričom sa v posledných rokoch podieľal na najvýznamnejších PPP projektoch v regióne strednej Európy (PPP projekt D4/R7 - Obchvat Bratislavy a PPP Projekt D4, Česká republika).

Ľudovít má tiež rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti korporátneho práva, obchodných transakcií a M&A.


Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku. Ľudovít hovorí tiež nemecky a francúzsky.


Špecializácia a vybrané referencie

Ľudovít Mičinský sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riešenia sporov, stavebníctva a verejných investícií. Úspešne zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých multi-miliónových medzinárodných investičných arbitrážach (UNCITRAL, ICC, ICSID) a súdnych sporoch. 

V oblasti rozhodovania sporov zároveň pôsobí ako rozhodca na rozhodcovských súdoch doma i v zahraničí (Vienna International Arbitral Centre, ICC Paríž, Rozhodcovský súd SAK atď.).

V rámci riešenia sporov podľa zmluvných štandardov FIDIC (žltá kniha a červená kniha) pôsobil v rámci adjudikačných konaní ako zástupca objednávateľov, zhotoviteľov alebo člen KRS.

V oblasti sporovej agendy v stavebníctve pôsobí Ľudo Mičinský tiež ako rozhodca/člen rozhodcovského senátu na viacerých zahraničných rozhodcovských súdoch (Vienna International Arbitral Centre, London Court of International Arbitration, atď.), ako aj domácich rozhodcovských súdoch (Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory, spolupracuje so Slovenskou komorou stavebných inžinierov). Často publikuje a zúčastňuje sa na domácich i zahraničných konferenciách (Hong Kong arbitration week, Swedish arbitration days, atď.).

Vybrané referencie v oblasti riešenia sporov a stavebníctva
 • Člen právneho teamu zastupujúceho Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. v medzinárodnom arbitrážnom konaní (ICC Paríž) týkajúcom sa projektu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, FIDIC žltá kniha (hodnota sporu: viac ako EUR 100 mil., 2021 – aktuálne)
 • Člen právneho teamu zastupujúceho Ministerstvo dopravy a výstavby SR v medzinárodnom arbitrážnom konaní (ICC Paríž) týkajúcom sa projektu PPP projektu diaľnice D4/rýchlostnej cesty R7 (hodnota sporu: viac ako EUR 100 mil., 2019 – 2021)
 • Rozhodca v spore pred ICC Paríž týkajúcom sa výstavby chemickej továrne v Českej republike (hodnota sporu: viac ako EUR 30 mil., 2020 – 2022)
 • Člen komisie pre riešenie sporov (KRS) pre projekt výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, FIDIC, žltá kniha (hodnota aktuálne rozhodnutých sporov: viac ako EUR 20 mil., 2021 – súčasnosť)
 • Právne poradenstvo stavebnému dozoru - medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa službami stavebného dozoru, projektového manažmentu a kontroly v oblasti nehnuteľností a stavebníctva na dopravnej stavbe podľa podmienok FIDIC Červená kniha – hodnota zákazky cca EUR 800 tis.: vyhodnocovanie nárokov zhotoviteľa a pokynov objednávateľa
 • Právne poradenstvo pre objednávateľa – vodárenskú spoločnosť v spore so zhotoviteľom: posudzovanie nárokov podľa FIDIC červená kniha – hodnota sporu viac ako EUR 2 mil.
 • Právny poradca pre Ministerstvo dopravy ČR v rámci prípravy PPP projektu D4 Praha – Písek. Právne-technické poradenstvo, vedenie súťažného dialógu, zastrešovanie právno-technickej agendy, post – closing advisory (2017 – 2021)
 • Právny poradca pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci realizácie PPP projektu diaľnice D4/rýchlostnej cesty R7. Komplexné poradenstvo, príprava verejného obstarávania koncesionára, vedenie súťažného dialógu, zastrešovanie právno-technickej agendy, riešenie nárokov koncesionára (2014-2021)
 • Právne poradenstvo stavebnému dozoru - medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa službami stavebného dozoru, projektového manažmentu a kontroly v oblasti nehnuteľností a stavebníctva na dopravnej stavbe podľa podmienok FIDIC Červená kniha – hodnota zákazky cca EUR 800 tis.: vyhodnocovanie nárokov zhotoviteľa a pokynov objednávateľa
 • Právny poradca pre najvýznamnejšiu medzinárodnú spoločnosť v oblasti poradenstva v oblasti nehnuteľností a stavebníctva CBRE a poradenstvo v rámci zmluvných štandardov FIDIC (2018 – aktuálne)
 • Zastupovanie Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) v rámci riešenia sporov týkajúcich sa výstavby terminálu podľa zmluvného štandardu FIDIC. Riešenie sporov v rámci KRS a v arbitrážnom konaní pred ICC Paríž (hodnota sporu viac ako EUR 1 mil., 2013 – 2016)
 • Právne poradenstvo pre The Royal Bank of Scotland pri financovaní viacerých miliónových projektov v stavebníctve v Českej a Slovenskej republike (third party funder) vrátane riešenia sporov, FIDIC contract a claim management (2010 – 2015).
 • Právne poradenstvo pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. v spore so súkromným partnerom (hodnota sporu: EUR 25 mil., 2015 – 2016)
 • Zastupovanie Slovenskej republiky v investičnej arbitráži A.J.Oostergetel/T. Laurentius vs the Slovak Republic (UNCITRAL rules) na základe BIT (hodnota sporu: EUR 290 mil., 2007 - 2012)
 • Zastupovanie Slovenskej republiky v investičnej arbitráži Branimir Mensik vs the Slovak Republic Counsel (ICSID, Washington, ICC Paríž) na základe BIT (hodnota sporu: USD 45 mil., 2008 - 2011)
 • Zastupovanie Slovenskej republiky v investičnej arbitráži Achmea (Eureko) vs the Slovak Republic (UNCITRAL rules) na základe BIT (hodnota sporu: EUR 65 mil., 2009 - 2015)
 • Lokálny poradca pre advokátsku kanceláriu Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP zastupujúcu Slovenskú republiku v investičnej arbitráži HICEE B.V. vs the Slovak Republic (UNCITRAL rules) na základe BIT (hodnota sporu: EUR 1 miliarda, 2010 - 2013)
 • Zastupovanie Národnej rady Slovenskej republiky v 7 významných sporoch (na súdoch SR) so zahraničnými investormi (hodnota sporov spolu: EUR: 600 mil., 2012 – súčasnosť)
 • Zastupovanie klienta v prejudiciálnom konaní pred veľkou komorou Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu

Členstvo

Vzdelanie

 • FIDIC training programme (contract management, administration & dispute adjudication board – Yellow, Red & Silver book)
 • MCIArb - Chartered Institute of Arbitrators, Londýn, UK
 • JUDr. - Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • Mgr. - Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Knižné publikácie

Odborné články

 • Mičinský, Ľ.: Trovy rozhodcovského konania – poplatky rozhodcovských inštitúcií, Bulletin SAK, 3/2019
 • Mičinský Ľ., Olík M.: Mediation 2014 (chapter for the Slovak Republic), Getting the deal through, 2014
 • Mičinský Ľ., Jahodníková Z.: Crossing the Rubicon: On the Correlation of the Principle of Transparency and Confidentiality of Arbitral Proceedings within the Area of International Investment Arbitration, CZECH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 2012
 • Mičinský Ľ., Beňa J.: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú legislatívnou činnosťou pred súdmi SR, Zo súdnej praxe 3/2012, Iura Edition
Máte záujem o naše právne služby? Zanechajte nám email a Vášmu dopytu sa budeme venovať do 24 hodín.