Špecializácie

Riešenie sporov

Riešenie sporov patrí medzi kľúčovú špecializáciu advokátskej kancelárie Mičinský & Partners. JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb zastupoval klientov vo viacerých významných sporoch pred národnými a medzinárodnými súdmi, ako aj arbitrážnymi inštitúciami (ICC, VIAC, LCIA, ICSID, UNCITRAL rules, PCA, RS SAK), pričom často pôsobí ako rozhodca-arbiter v národných i medzinárodných arbitrážnych konaniach. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje konferencií o alternatívnych riešeniach sporov (Viedeň, Hong Kong, Paríž, Londýn, Praha) a je autorom komentára k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov.

Verejné obstarávanie a PPP projekty

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme právne poradenstvo klientom v rámci celého priebehu procesu verejného obstarávania – od prípravy ponúk, cez prípadné revízne postupy, až po uzatvorenie zmluvy a následnú realizáciu projektu. V oblasti PPP projektov bývame zapojení do poradenstva verejného sektoru od prípravy štúdie uskutočniteľnosti, cez súťaženie súkromného partnera, až po finančné uzatvorenie projektu.

Obchodné transakcie a M&A

S odkazom na naše rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti poskytujeme komplexné poradenstvo pre „sell side“, „buy side“, ako aj financujúce subjekty. Vždy sa snažíme transakciu dotiahnuť do úspešného konca.

Korporátne právo

Právne poradenstvo klientom v oblasti korporátneho práva patrí medzi základné služby naše advokátskej kancelárie, pričom komplexne zabezpečujeme prípravu všetkých potrebných dokumentov a zastupovanie klientov voči príslušným orgánom verejnej správy.

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

V oblasti nehnuteľností a stavebníctva poskytujeme širokú škálu právnych služieb týkajúcich sa výstavby, projektovania, prenájmu, financovania, kúpy a predaja nehnuteľností, vrátane voľby metódy dodávok (design-build) a zmluvného štandardu (FIDIC). Našim klientom zároveň zabezpečujeme podporu a zastupovanie pri získavaní potrebných povolení (EIA, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie).

IT právo a ochrana osobných údajov

V oblasti práva informačných technológií máme značné skúsenosti so zastupovaním pri vyjednávaní zmlúv, implementácií a realizácií zložitých informačných systémov. V kombinácií so špecializáciou na verejné obstarávanie zabezpečujeme klientom kompletné služby pri dodávkach IT systémov pre verejný sektor už od prípravy ponúk. V rámci regulácie ochrany osobných údajov pripravujeme pre našich klientov právne konformný prechod na novú legislatívu účinnú od 05/2018 (GDPR).

Register partnerov verejného sektora

Ako oprávnená osoba komplexne zabezpečujeme všetky služby klientom pri registrácií v Registri partnerov verejného sektora.